CKX Webdesign

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van CKX Trade & Design.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door CKX Trade Design, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

DEFINITIES Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door CKX Trade & Design  inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CKX Trade & Design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

TOEPASSELIJKHEID Door ondertekening van een overeenkomst met CKX Trade & Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van CKX Trade & Design en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CKX Trade & Design opgenomen wordt.

AANBIEDING EN ACCEPTATIE Alle offertes en prijsopgaven door CKX Trade & Design zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door CKX Trade & Design blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CKX Trade & Design. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CKX Trade & Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht CKX Trade & Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST CKX Trade & Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CKX Trade & Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CKX Trade & Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CKX Trade & Design  zijn verstrekt, heeft CKX Trade & Design  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

CKX Trade & Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
CKX Trade & Design is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CKX Trade & Design nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door CKX Trade & Design of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart CKX Trade & Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

DUUR EN BEËINDIGING Het ontwerpen van een nieuwe website door CKX Trade & Design voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken. CKX Trade & Design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CKX Trade & Design gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden. CKX Trade & Design heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

LEVERING EN LEVERTIJD CKX Trade & Design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt  CKX Trade & Design eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan CKX Trade & Design. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat CKX Trade & Design ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat CKX Trade & Design over tot het voltooien van de volledige website. Mocht CKX Trade & Design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan CKX Trade & Design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CKX Trade & Design een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Door CKX Trade & Design gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, USB of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

OVERMACHT CKX Trade & Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CKX Trade & Design als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CKX Trade & Design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en CKX Trade & Design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door CKX Trade & Design  tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. PRIJZEN Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door CKX Trade & Design minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

BETALING Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en CKX Trade & Design  is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door CKX Trade & Design het verschuldigde bedrag te voldoen.

Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door  CKX Trade & Design aan de opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd, indien van toepassing. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door  CKX Trade & Design het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk overeenkomst gewijzigd worden.

In de genoemde gevallen behoudt  CKX Trade & Design zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen. zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan CKX Trade & Design over het openstaande bedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering CKX Trade & Design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens CKX Trade & Design heeft voldaan. COPYRIGHT Al het door CKX Trade & Design vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van CKX Trade & Design worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door CKX Trade & Design De eigendom van door CKX Trade & Design verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij CKX Trade & Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

In het laatste geval kan CKX Trade & Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CKX Trade & Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. CKX Trade & Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID Voor zover CKX Trade & Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop CKX Trade & Design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan CKX Trade & Design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met  CKX Trade & Design of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CKX Trade & Design In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CKX Trade & Design slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van CKX Trade & Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CKX Trade & Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne. CKX Trade & Design  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever CKX Trade & Design wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan CKX Trade & Design aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. B. Algemene voorwaarden CKX Trade & Design. De opdrachtgever dient CKX Trade & Design terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door CKX Trade & Design geleden schade.

OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN CKX Trade & Design noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. RECLAMATIE De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten en/of diensten te melden aan CKX Trade & Design, waarna CKX Trade & Design deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan CKX Trade & Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

WIJZIGINGEN VOORWAARDEN CKX Trade & Design behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

OVERIGE CKX Trade & Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CKX Trade & Design Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. CKX Trade & Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. CKX Trade & Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CKX Trade & Design en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden en gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten